PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/CE (hierna “GDPR”), en met de bepalingen van organieke wet 3/2018, van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (hierna LOPDGDD), hieronder informeren wij u over onze beleid van gegevensbescherming.

Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Bedrijfsnaam: Nefos Solutions Ltd 575093
 • BTW-NUMMER: IE3420485BH
 • Postadres: 20 Harcourt St, Saint Kevin’s, Dublin 2, D02 PF99, Ierland.
 • E-mail: support.nl@cannabisclub.systems
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: rgpd@cannabisclub.systems

Doel, legitimatie en bewaartermijn van de gegevens

Hieronder vindt u een tabel die het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens identificeert, dat wil zeggen de reden waarom Nefos Solutions Ltd uw gegevens verwerkt.

persoonlijke informatie, de wettelijke basis die de behandeling voor het aangegeven doel mogelijk maakt en de periode van bewaring van uw gegevens.

DOEL VAN BEHANDELING RECHTSGRONDSLAG BINNENIN BEHOUD
Vraagbeheer opgesteld door de belanghebbende via het webformulier contact.

Als de gebruiker zijn toestemming, voor de periodieke verzending van informatie over de producten en diensten aangeboden door Nefos Oplossingen B.V.

Uitvoering van de overeenkomst afgeleid van de voltooiing van aanvraag formulier daartoe ingevuld door geïnteresseerde zelf.

Waar van toepassing, en voor verzending regelmatig informatie over producten en diensten aangeboden door Nefos Solutions Ltd, de toestemming uitdrukken.

Tot het klaar is de toegewezen proefperiode naar gebruiker.

Als de gebruiker zijn toestemming voor verzending periodieke informatie over producten en diensten aangeboden door Nefos Solutions Ltd, tot gezegd toestemming wordt ingetrokken door de belanghebbende

Beheer, indien van toepassing, van uw rechten als belanghebbende. De vervulling van een wettelijke verplichting van toepassing Nefos Solutions B.V. Coor de nodige tijd om verzoeken op te lossen en/of vorderingen

In het geval dat Nefos Solutions Ltd uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerkt verzameld in de bovenstaande tabel, zal Nefos Solutions Ltd u voorafgaand aan de behandeling over het doel daarvan en zal u alle andere informatie verstrekken relevante aanvullende informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zal, indien van toepassing, uw toestemming, als dit nodig is om rechtmatige verwerking te rechtvaardigen.

Evenzo informeren wij u dat ongeacht de bovengenoemde bewaartermijnen, we bewaren uw gegevens gedurende de verplichte verjaringstermijnen om voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor het beheer van onze rechten (in voorkomend geval een claim indienen of verdedigen), ook met toepassing van de bepalingen in de bedrijfsvoorschriften met betrekking tot archiveringstermijnen en gegevensbewaring documentatie.

Ontvangers van de gegevens: rechtverkrijgenden en managers van behandeling

Wij informeren u dat uw gegevens niet aan derden zullen worden meegedeeld, behoudens wettelijke verplichting.

Bovendien informeren wij u dat in bepaalde gevallen (zoals het geval van de onderneming van de Nefos Solutions Ltd. groep), kunnen wij uw gegevens aan anderen doorgeven 3 entiteiten die ons voorzien van hun eigen advies- en/of consultancydiensten, diensten bankieren, documentbeheer, beveiliging, reisbeheer, computerservices, transport, communicatiebureaus, marketing, digitale media en sociale netwerken, welke ons helpen om onze diensten efficiënt en altijd onder de bescherming van de huidige regelgeving en, waarmee, in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers gegevens die eigendom zijn van Nefos Solutions Ltd, en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 AVG is er een contract geformaliseerd dat de toegang van genoemde entiteiten tot de persoonsgegevens en dat omvat de verplichtingen die moeten worden overwogen in de behandeling.

Internationale overschrijvingen

Nefos Solutions Ltd maakt geen internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens. Niettegenstaande het voorgaande, toegang tot uw gegevens door gegevensverwerkers kan noodzakelijkerwijs de internationale overdracht van gegevens met zich meebrengen die, in welke vorm dan ook geval zullen ze worden uitgevoerd op basis van een adequaatheidsbesluit (derde land dat een passend beschermingsniveau garandeert) of door middel van adequate waarborgen (clausules type gegevensbescherming, bindende bedrijfsregels). Dergelijke informatie is beschikbaar is voor geïnteresseerden, die informatie hieromtrent kunnen opvragen per e-mail naar het contactadres van de gemachtigde voor gegevensbescherming Gegevens.

Rechten van de belanghebbende. 

Vervolgens informeren wij u dat, met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens personeel, heeft het recht:

 • Om bevestiging te krijgen of Nefos Solutions Ltd al dan niet persoonsgegevens over hem/haar verwerkt persoonsgegevens die hem/haar betreffen, of niet.
 • Om toegang, rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens en, in voorkomend geval, wissing van gegevens te verzoeken wanneer deze onder meer niet langer de verwijdering van uw gegevens, onder meer wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u
 • Verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, in welk geval we zullen het alleen bewaren voor het nastreven of verdedigen van claims klachten.
 • Om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens verwerking van uw gegevens, in welk geval wij deze niet langer zullen verwerken, behalve voor dwingende legitieme dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen claims.
 • Om de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder dat dit door ons wordt verhinderd. In dit verband, u kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks, indien technisch mogelijk, aan de verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking die u in uw mededeling vermeldt communicatie.
 • Om uw toestemming in te trekken, als u daar uw toestemming voor heeft gegeven een specifiek doel. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de behandeling op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

U kunt uw rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar e-mail rgpd@cannabysclub.systems, met als bijlage een gescande afbeelding van uw identiteitskaart, paspoort of DNI, NIE of paspoort of via een schriftelijke mededeling aan NEFOS.

SOLUTIONS LTD, SLU, waarvan het adres voor gegevensbeschermingsdoeleinden is 20 Harcourt St, Saint Kevin’s, Dublin 2, D02 PF99, Ierland (Ref. RGPD). De inhoud van uw verzoek moet het volgende omvatten van uw verzoek moet bevatten: uw voor- en achternaam; een fotokopie van uw nationale identiteitskaart, paspoort of andere identiteitskaart, paspoort of ander geldig document dat u identificeert en, indien nodig, een fotokopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander geldig document dat u identificeert, van de persoon die u vertegenwoordigt, alsmede het document of elektronisch instrument elektronisch document of instrument dat deze vertegenwoordiging bevestigt; bijzonderheden over het verzoek en de documenten die worden ingediend bewijsstukken, indien nodig; adres voor kennisgevingen; datum en handtekening; en handtekening; en Aanvullende informatie kan worden verkregen op de website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Website van het Bureau voor gegevensbescherming https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html. Ten slotte, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving toepasselijke regelgeving, of bent u gewoon niet tevreden met de uitoefening van uw rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, op een van de volgende manieren: (i) langs elektronische weg, door naar de website te gaan https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf ; (ii) persoonlijk, door te gaan naar in Calle Jorge Juan, nº 6 (28001), Madrid.