WETTELIJKE KENNISGEVING

Identificatiegegevens

U bezoekt de website https://cannabisclub.systems/ eigendom van Nefos Solutions Ltd, met

maatschappelijke zetel te 20 Harcourt St, Saint Kevin’s, Dublin 2, D02 PF99, Ierland, met fiscaal identificatienummer IE3420485BH, geregistreerd in het Irish Companies Register onder nummer 575093 (dat in dat document <<<de Kop >>).

De activiteit is niet onderworpen aan een regime van voorafgaande administratieve vergunning.

U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met THE HOLDER:

 • Telefoon: +34644441092
 • E-mail contact: info@nefosolutions.com
 • web hosting Nefos Solutions B.V.
 • 20 Harcourt St, Saint Kevin’s, Dublin 2, D02 PF99, Ierland
 • E-mail contact: info@nefosolutions.com

Gebruikers

Deze voorwaarden (hierna juridische kennisgeving) zijn bedoeld om het gebruik van de EL-website te regelen HOUDER die beschikbaar stelt voor het publiek.

De toegang tot en/of het gebruik van deze webpagina van DE HOUDER schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die aanvaardt, van genoemde toegang en/of gebruik, de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zullen zijn toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die daaruit kunnen voortvloeien verplichte naleving.

Gebruik van het portaal

https://cannabisclub.systems/ geeft toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet die toebehoren aan DE HOUDER of zijn licentiegevers aan wie waartoe de GEBRUIKER toegang heeft.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de website van CannabisClubSystems. Zei  verantwoordelijkheid Het strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. in genoemde registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van echte en wettige informatie. Als gevolg hiervan registratie, kan de GEBRUIKER een wachtwoord worden gegeven waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt maak er ijverig en vertrouwelijk gebruik van.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en diensten (bijv. chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die THE HOLDER aanbiedt via zijn CannabisClubSystems-site en (inclusief maar niet beperkt tot), ze niet te gebruiken om:

 • Het verrichten van activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn.
 • Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale, terroristische of mensenrechten aard terrorisme of schending van de mensenrechten
 • Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de EIGENAAR, van zijn leveranciers of van derden computervirussen of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die het volgende kunnen veroorzaken logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze te wijzigen of hun berichten te manipuleren
 • De website of de informatie daarop te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enig ander commercieel, commercieel of politiek gebruik, reclame en voor elk commercieel gebruik, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

DE HOUDER heeft het recht om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of het kind, de openbare orde of de veiligheid bedreigen of die naar haar oordeel niet passend zijn voor haar jeugd of kinderjaren, de openbare orde of veiligheid of die naar haar oordeel niet geschikt zijn voor publicatie. Publicatie. In elk geval is DE EIGENAAR niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via de forums, chats, chats, enz. Via forums, chats of andere participatie-instrumenten.

Gegevensbescherming

Alle aangelegenheden in verband met het gegevensbeschermingsbeleid zijn opgenomen in het document over het privacybeleid privacybeleidsdocument.

Inhoud Intellectuele en industriële eigendom

DE EIGENAAR is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die deze bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: afbeeldingen, foto’s, geluid, audio, video, software of tekst; handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz. van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik, enz.), die eigendom zijn van de EIGENAAR of zijn licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de intellectuele eigendom, zijn reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van de modaliteiten ervan, uitdrukkelijk verboden.

Openbare mededeling, met inbegrip van het ter beschikking stellen, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder toestemming van de EIGENAAR, zijn uitdrukkelijk verboden.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de EIGENAAR. De elementen van de website van CannabisClubSystems kunnen worden bekeken, afgedrukt, gekopieerd en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de GEBRUIKER. ze op te slaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang dit uitsluitend en alleen voor persoonlijk gebruik is en alleen en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik. Het is de GEBRUIKER niet toegestaan beveiligingen of systemen te wissen, te wijzigen, te omzeilen of te manipuleren.

Manipuleren van elke beveiligingsinrichting of elk beveiligingssysteem dat op de pagina’s van de EIGENAAR is geïnstalleerd. Van de EIGENAAR.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

De GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en zijn inhoud en diensten onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid plaatsvindt. In het bijzonder, bij wijze van voorbeeld, aanvaardt DE EIGENAAR geen aansprakelijkheid op de volgende gebieden:

 1. De beschikbaarheid in de werking van de website, zijn diensten en inhoud en zijn kwaliteit of interoperabiliteit.
 2. Het doel waarvoor de website de doelstellingen van de GEBRUIKER dient.
 3. De schending van de geldende wetgeving door de GEBRUIKER of derden en, meer bepaald, van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de GEBRUIKER of derden. intellectuele of industriële eigendomsrechten van andere personen of entiteiten.
 4. Het bestaan van kwaadaardige codes of andere schadelijke computerelementen die schade kunnen toebrengen aan het computersysteem van de GEBRUIKER. schade aan het computersysteem van de GEBRUIKER of van derden. Het is hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER, adequate instrumenten te hebben voor de opsporing en ontsmetting van deze elementen.
 5. Frauduleuze toegang tot de inhoud of diensten door onbevoegde derden, of, in voorkomend geval, het vastleggen, verwijderen, wijzigen of manipuleren van de inhoud of diensten door onbevoegde derden, wijziging, aanpassing of manipulatie van de berichten en mededelingen van welke aard ook die door deze derden worden gedaan. die deze derden kunnen maken.
 6. De juistheid, waarheidsgetrouwheid, actualiteit en bruikbaarheid van de aangeboden inhoud en diensten en het latere gebruik ervan door de GEBRUIKER. gebruik ervan door de GEBRUIKER. DE EIGENAAR zal elke redelijke inspanning leveren en alle redelijke middelen aanwenden om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken.
 7. Schade veroorzaakt aan computerapparatuur tijdens de toegang tot de website en schade veroorzaakt aan GEBRUIKERS wanneer veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die de dienst onderbreken.
 8. Schade of verlies als gevolg van omstandigheden die zich voordoen door onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Indien er fora zijn, bij het gebruik van dezelfde of andere soortgelijke ruimten, moet men voor ogen houden dat,

De berichten geven enkel de mening weer van de GEBRUIKER die ze verstuurt, die als enige verantwoordelijk is. DE HOUDER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de GEBRUIKER verzonden berichten.

Wijziging van deze wettelijke kennisgeving en duur

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om de CannabisClubSystems website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op de website van CannabisClubSystems, zowel de inhoud en de diensten die er worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd, kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen, of diensten die via de CannabisClubSystems website worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of geplaatst. Op de CannabisClubSystems website.

De geldigheid van voornoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en zij blijven van kracht totdat zij gewijzigd door anderen naar behoren gepubliceerd.

Links

Indien https://cannabisclub.systems/ links of hyperlinks naar andere sites op het internet bevat, oefent DE EIGENAAR geen enkele controle uit over deze sites en de inhoud ervan. Internet, oefent DE EIGENAAR geen enkele controle uit over dergelijke sites en inhoud. In geen geval mag DE EIGENAAR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link naar een website van een derde, noch garandeert zij de noch de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal garanderen, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie in dergelijke hyperlinks of andere hyperlinks of andere internetsites. Het opnemen van deze externe verbindingen impliceert evenmin elke vorm van associatie, fusie of deelneming met de verbonden entiteiten.

Recht op uitsluiting

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot de CannabisClubSystems website en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan degenen de aangeboden diensten zonder voorafgaande waarschuwing, op eigen verzoek of dat van een derde, aan diegenen

gebruikers die de inhoud van deze wettelijke kennisgeving niet naleven.

Algemeen

DE EIGENAAR zal elke inbreuk op deze voorwaarden vervolgen, evenals elk oneigenlijk gebruik van de CannabisClubSystems website. van de CannabisClubSystems website, het uitoefenen van alle civiele en strafrechtelijke acties waarop zij wettelijk recht heeft. waarop zij wettelijk recht heeft.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De relatie tussen DE EIGENAAR en de GEBRUIKER wordt beheerst door de geldende Spaanse wetgeving. Alle geschillen en geschillen en vorderingen die voortvloeien uit deze juridische mededeling worden beslecht door de bevoegde rechtbanken en tribunalen. rechtbanken.

Dit cookiebeleid is bijgewerkt op 01 december 2022 om het aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).